Quick Links- Janbhagidari Samiti

  • Home -
  • Quick Links-

dk;kZy; & Ákpk;Z

'kkldh; uohu egkfo|ky; csykSnh] ftyk & ckyksn ¼N-x-½

email id :  principalgovt.collegebeloudi@gmail.com                                      website :www.gcbeloudi.in

      

                                                            csykSnh]fnukad & 2016&17

@@tuHkkxhnkjh lfefr@@

        Ekgkfo|ky; esa l= 2016&17 tuHkkxhnkjh lfefr dkxBu fd;k tkrk gSS ftlesa v/;{k ,oa

      ukekafdr lnL;ksa ds uke fuEukuqlkj gSA

Ø-

uke

Iknuke

1

Jh Vsyj flag lkgw

v/;{k

2

Jh uksgj flag lkgw

lnL; ¼LFkkuh; laxBu½

3

Jh Hks[kyky lkgw

lnL; ¼m|ksx½

4

Jh panu pUnzkdj

lnL; ¼LFkkuh; laLFkk½

5

Jh pUnzgkl lkgw

lnL; v-O;k- ¼d`’kd½

6

Jh prqj jke lkgw

lnL; ¼nkunkrk½

7

Jh [kkseu yky lkgw

lnL; ¼vfHkHkkod½

8

Jherh jks'ku nsoh lkgw

lnL; ¼ vfHkHkkod ½

9

Jh uan dqekj

lnL; ¼ vfHkHkkod ½

10

Jh ftrsUnz dqekj

lnL; ¼ vfHkHkkod ½

11

Jh ';keflag Bkdqj

lnL; ¼iks’kd 'kkyk½

12

Jh u;unkl VaMu

lnL; ¼iks’kd 'kkyk½

13

ftyk dks’kky; vf/kdkjh

lnL;

14

dqylfpo

ia- jfo'kadj 'kqDy fo-fo-jk;iqj

lnL;

15

vuqfoHkkxh; vf/kdkjh

yks-fu-fo- xq.Mjnsgh

lnL;

16

'kk[kk izca/kd] nqxZ jktukanxkao xzkeh.k cSad gYnh

lnL;

 

                                                                                                                                                          

    izkpk;Z

                                                          'kkldh; uohu egkfo|ky; csykSnh]

                                                                  ftyk&ckyksn ¼N-x-½